CO-MANAGEMENT PROJEKT
 Ühise vastutuse nimel!

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt juhitud Co-management projekti eesmärgiks on edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori  huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses.

 

Alleesmärgid

-       Edendada mitteformaalset kodanikuharidust kohalikul tasandil

-       Teadvustada noortele kohalike omavalitsuste tööd ja noori puudutavaid ettevõtmisi.

-       Luua uusi dialoogivorme noorteorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste esinadajate vahel

-       Narva linna ja Jõhvi ning Vaivara Vallavalitsuse näitel koostada co-management strateegia noorte osaluse efektiivsema elluviimise nimel.

 

Projekti sihtgrupid on järgnevad:

-       Noored vanuses 13–26.

-       Kohalikud noorteorganisatsioonid ja haridusasutused Narvas, Jõhvi ja Vaivara vallas.

-       Kohalike omavalitsusorganite esindajad, kes on tegevad noortepoliitika valdkonnas Narvas, Jõhvis  ja Vaivara vallas.

 

Projekti põhitegevused:

-       Mitteformaalse kodanikuhariduse seminarid

-       Dialoogi sessioonid

-       Ümarlauad

-       Ida-Virumaa Noorte Foorum

-       „Co-management Ida-Virumaal“ stateegia ja käsiraamat.

 

Tulemused:

On suurenenud  noorte teadlikkus kohaliku omavalitsuse tegevusest ja co-managemendi kontseptsioonist ja praktikast ning nende võimalustest osaleda omavalituses tegevuses. Paranenud on omavalitsusüksuste, noorte ja noorteorganisatsioonide omavaheline kommunikatsioon ja koostöö ning on loodud koostööstrateegia praktilise ja efektiivse koostöövõrgustiku loomiseks

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: